Eesti

Andmekaitse

Bauer Veetehnika OÜ andmekaitsetingimused

Vastutav töötleja: Bauer Veetehnika OÜ (edaspidi Bauer)
Registrikood 10460748
Aadress Sõpruse pst 151A, 13417 Tallinn
E-post [email protected]
Telefon 6 535 777

Bauer hindab kõrgelt Teie privaatsust ja annab endast parima, et kaitsta Teie isikuandmeid, mis on saanud Bauerile teatavaks. Käesolevaga esitab Bauer Teile ülevaate sellest, milliseid isikuandmeid ning mis eesmärgil Bauer töötleb ja millised on Teie õigused seonduvalt Teie isikuandmetega.

Kui Teil tekib pärast alljärgneva ülevaatega tutvumist täiendavaid küsimusi seonduvalt Baueri poolt Teie isikuandmete töötlemisega, siis palun pöörduge e-postiaadressil [email protected]. Bauer loodab siiski, et leiate käesolevatest andmekaitsetingimustest vastused oma küsimustele.

Milliseid isikuandmeid Bauer töötleb?

Bauer selgitab, et isikuandmed on igasugune teave füüsilise isiku kohta (tuvastatud või tuvastatav), nagu näiteks nimi, e-postiaadress jne.

Alljärgnevalt on toodud näited selle kohta, milliseid isikuandmeid Bauer töötleb.

Sellisteks isikuandmeteks on näiteks: nimi; isikukood; e-post; kontaktaadress; tarne aadress; telefon; ostuajalugu; pangakonto number; teave makseviiside kohta; töö- ja ametikoha teave, hariduse- ja keeleoskusega seonduv teave; eriliigilised isikuandmed, mille kogumine ei ole Baueri eesmärk, kuid millest Bauer võib teadlikuks saada kliendi- või koostöösuhte raames; muud isikuandmed, mida Bauer eesmärgipäraselt ei kogu, kuid mis võivad Bauerile erinevate suhtlusviiside kaudu teatavaks saada.

Kust Bauer isikuandmeid saab?

Ülal kirjeldatud isikuandmeid saab Bauer erinevatel seaduslikel viisidel. Saame andmeid Teilt kui andmesubjektilt endalt; Teie tööandjalt või teenusepakkujalt või koostööpartnerilt; avalikest allikatest nagu näiteks äriregister, kinnistusraamat.

Mis eesmärkidel Bauer isikuandmeid töötleb?

Bauer töötleb Teie isikuandmeid järgides eesmärgi piirangut. See tähendab, et Bauer kogub isikuandmeid kindlaksmääratud ja õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle kogutud andmeid viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. Isikuandmete töötlemise eesmärgid on järgmised: toodete müük; kliendisuhete haldamine ning arendamine; koostöösuhete hoidmine ja arendamine; pretensioonide lahendamine; turunduslik tegevus, sh reklaami ning pakkumiste edastamine; arhiveerimine; seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

Millisel õiguslikul alusel Bauer isikuandmeid töötleb?

Bauer järgib isikuandmete töötlemisel seaduslikkuse põhimõtet. See tähendab, et Bauer töötleb isikuandmeid juhul, kui töötlemiseks on õiguslik alus. Bauer töötleb Teie isikuandmeid tuginedes ühele või mitmele järgnevatest õiguslikest alustest: lepingueelsed läbirääkimised ja lepingu täitmine; Baueri õigustatud huvi; seadusest tuleneva kohustuse täitmine; Teie nõusolek.

Lepingueelsetel läbirääkimistel ja lepingu täitmiseks on Baueril vajalik Teie isikuandmeid töödelda. Ilma isikuandmete töötlemiseta ei ole võimalik lepingueelseid läbirääkimisi pidada ega lepingut täita. Pidades silmas eesmärki töödelda isikuandmeid vaid vajalikus mahus, töötleme just neid isikuandmeid, mida konkreetse lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks on vaja.

Bauer töötleb isikuandmeid ka õigustatud huvi alusel. Baueri õigustatud huviks on ennekõike oma teeninduse, toote valiku ja toodete ning nii kliendi- kui ka koostöösuhete parendamine ja arendamine. Ühtlasi on vajalik lahendada teenuse osutamisest tõusetunud vaidluseid ning esitatud pretensioone. Õigustatud huvi alusel isikuandmete töötlemisel peab Bauer silmas minimaalsuse põhimõtet, mis tähendab, et Bauer töötleb vaid asjakohaseid isikuandmeid, lähtudes konkreetsest töötlemise eesmärgist.

Bauer peab Teie isikuandmeid töötlema ka seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. See tähendab seda, et Teie isikuandmete töötlemine ei ole mitte Baueri soov, vaid kohustus, mis tuleneb otse mõnest Eesti Vabariigis kehtivast õigusaktist.

Teie nõusolekul töötleb Bauer samuti isikuandmeid. Eelnevat peamiselt turunduse eesmärgil, nagu näiteks tehtud tööde kajastamine Baueri kodulehel aadressil www.bauer.ee.

Kellele Bauer isikuandmeid edastab?

Lisaks Bauerile võivad Teie isikuandmeid, mida vastutava töötlejana töötleb Bauer, töödelda ka Baueri volitatud töötlejad. Sellisteks isikuteks on peamiselt Baueri tegevust toetavate teenuste pakkujad, kellega Bauer on sõlminud koostöölepingud. Sellisteks teenusteks on: e-posti, kodulehe ja serveri halduse, kliendihalduse- ja müügitarkvara, IT-toe, raamatupidamise, transpordi, projekteerimise ja paigalduse, juriidilise nõustamise, panganduse ja telekomi teenused.

Lisaks eelnevale on Bauer kohustatud teatavatel juhtudel Teie andmeid edastama riiklikele registritele ning andmekogudele ning samuti kohaliku omavalitsuse ja riiklikele asutustele.

Kaua Bauer isikuandmeid säilitab?

Bauer järgib oma tegevuses säilitamise piirangu põhimõtet. See tähendab, et Bauer säilitab Teie isikuandmeid vaid seni, kuni see on õiguslikult põhjendatud, st Bauer säilitab Teie isikuandmeid lähtuvalt nende töötlemise eesmärgist ning õiguslikust alusest. Võttes arvesse nii erinevatest suhtevormidest kui ka õigusaktidest tulenevaid kohustusi ning nõudeid isikuandmete säilitamisele, ei ole võimalik ammendavalt loetleda isikuandmete säilitamise tähtaegu. Eelnevale vaatamata toob Bauer siinkohal näited isikuandmete säilitamise tähtaegadest, mida ei saa käsitleda ammendava loeteluna: raamatupidamise algdokumentides sisalduvaid andmeid säilitatakse 7 aastat, teisi isikuandmeid säilitatakse kuni kliendisuhte pöördumatust lõppemisest on möödunud 10 aastat.

Millised on Teie õigused?

Selleks, et tagada Teie isikuandmete töötlemise läbipaistvus ning õiguspärasus, teavitab Bauer Teid käesolevaga Teie õigustest seonduvalt isikuandmete töötlemisega Baueri poolt. Teil on õigus taotleda Bauerilt juurdepääsu Teid puudutavatele isikuandmetele. Samuti on Teil õigus taotleda Bauerilt isikuandmete parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist. Lisaks eelnevale on Teil õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele. Kõiki nimetatud õigusi saate kasutada lähtudes asjakohases regulatsioonis sätestatud tingimustest. Lisaks eelnevale saate oma õiguste kaitseks pöörduda Andmekaitseinspektsiooni või kohtu poole.